Statut 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» RH br. 74/14) Skupština Udruge, na sjednici održanoj 20. prosinca 2014., donosi:

S T A T U T

UDRUGE  ANTIFAŠISTA  RABA

I.       OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim se Statutom uređuju načela djelovanja Udruge, članstvo, naziv, upravljanje i tijela, sastav i nadležnost Skupštine, zastupanje, registracija, imovina i financiranje, financijsko poslovanje, odgovornost za obveze, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja Udruge, izbor i opoziv likvidatora i završne odredbe.

II.    NAČELA DJELOVANJA

Članak  2.

Udruga antifašista Raba je antifašistička, neovisna, javna, neprofitna, nestranačka, dobrovoljna, višenacionalna, demokratska organizacija pojedinaca i pravnih osoba koji prihvaćaju statutom utvrđene programske ciljeve i načela.
Udruga antifašista Raba slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenje i poduzima inicijativu o pitanjima od interesa udruge.  

Članak  3.

Naziv Udruge je: Udruga antifašista Raba (dalje: Udruga). Skraćeni naziv: UAR.
Sjedište Udruge je u Palitu, Palit 71 na  otoku Rabu.
Udruga antifašista Raba pravni je slijednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Raba.

Članak  4.

Udruga djeluje na području Grada Raba i Općine Lopar u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Rad Udruge i njenih tijela je javan.
                                                                                       
Članak 5.

Udruga ima svoj pečat, znak i zastavu.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm. U vanjskom krugu pečata je natpis: Udruga antifašista Raba, a u sredini kruga je znak Udruge.
Znak Udruge je partizanska troroga kapa u zvijezdi petokraki iz koje se granaju zrake u pet krakova zvijezde.
Zastava Udruge je pravokutna veličine 200 X 100 cm. Sastoji se od tri uzdužna polja u bojama državne zastave. U centru zastave je znak Udruge, a po obodu je izvezen natpis: Udruga antifašista Raba.
Zastava se ističe uz zastavu Republike Hrvatske u prostorijama Udruge i na skupovima.

Članak 6.

Udruga je pravna osoba upisana u Registar udruga pri nadležnom uredu državne uprave.  
Udruga je udružena u Savez antifašista Republike Hrvatske, a odlukom Skupštine može se udružiti i s drugim srodnim zajednicama i udrugama na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik ili član Predsjedništva koga opunomoći predsjednik.
U slučaju da predsjednik ne može odrediti ovlaštenika za predstavljanje i zastupanje Udruge, određuje ga Predsjedništvo natpolovičnom većinom glasova.

Članak 8.
Ciljevi djelovanja Udruge:

- očuvanje antifašističke baštine NOB-a i promicanje moralnih i etičkih vrijednosti antifašističkog humanizma;
-  promicanje i njegovanje antifašizma i ljudskih prava,
-  zaštita prava članstva iz oblasti obrazovanja, rada, mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja,
-  suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj i vjerskoj mržnji, netoleranciji i neravnopravnosti građana,
-  suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak  9.
Zadaci djelovanja Udruge:

-  antifašizam i zaštitu ljudskih prava ugraditi u sve programe Udruge,
-  istraživati istinu o NOB-u i njenih sudionika,
-  očuvanje i održavanje spomenika i spomen obilježja o događajima i
   ličnostima iz antifašističke borbe,
-  poticanje umjetničkog stvaralaštva susretima i izložbama,
-  obilazak mjesta događaja iz NOB-a i održavanje komemoracija,
-  pomoć članovima u rješavanju zdravstvenog, mirovinskog, socijalnog, stambenog,
   materijalnog i egzistencijalnog položaja sudionika antifašističke borbe s
   posebnom brigom o invalidima rata,
-  poticanje izdavačke djelatnosti,
-  poticanje osnivanja muzeja logora Kampor,
-  razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva i drugih oblika društvene
   pomoći bolesnim i ostarjelim članovima,
-  razmjena iskustva i posjeta  antifašističkim i veteranskim udrugama u
   zemlji i inozemstvu.
                                                                                                                                                                                            
Članak 10.

Ciljeve i zadatke Udruga ostvaruje:

-    druženjem na zajedničkim skupovima i putovanjima članstva,
-    komemoracijama i obilježavanjem značajnih datuma iz
      antifašističke povijesti NOB-a i Domovinskog rata,
-     kritičkim i aktivističkim odnosom prema pojavama u društvu,
      -     utvrđivanjem novih oblika antifašističkog djelovanja,
-    priopćenjima za javnost,
-    stranicom na Internetu www.ua-rab.hr
-    listom Naša riječ,
-    elektronskom poštom e-mail,
-    Okruglim stolom Baština antifašizma i drugim znanstvenim i stručnim skupovima,
-    Tjednom antifašizma,
-    knjigama, ljetopisima i zbornicima,
-    objavljivanjem u tiskovinama i digitalnim medijima,
-    sudjelovanjem na radiju i televiziji,
-    tiskovnim konferencijama i drugo.


III.    ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 11.

Član Udruge može biti svaki građanin ili pravna osoba Republike Hrvatske ili strani državljanin koji prihvaća Statut i program Udruge antifašista Raba, želi njegovati i čuvati antifašističku tradiciju i materijalno pomagati Udrugu.

Članak 12.

Član Udruge može postati samo poslovno sposobna osoba.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik, daje pismenu suglasnost za odlučivanje na Skupštini i drugim organima.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Za učlanjenje ispunjava se pristupnica, a o prijemu u članstvo odluku donosi Predsjedništvo.
Udruga vodi popis članova.
Članu Udruge izdaje se članska iskaznica. Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Predsjedništvo.
Članovi Udruge plaćaju članarinu. Visinu članarine utvrđuje Predsjedništvo.

Članak 14

Popis članova Udruga vodi elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, adresi stanovanja, broj telefona, e-mail člana (ako ga ima), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenje, datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis je dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                       

Članak  15.

Građanin ili pravna osoba Republike Hrvatske može biti proglašen počasnim članom Udruge antifašista Raba uz njegov pristanak ako:
- društvenim radom ili materijalnom pomoći doprinese afirmaciji antifašističkih i demokratskih odnosa i jačanju ljudskih prava.
O dodjeli počasnog članstva  odlučuje Predsjedništvo Udruge.
 
Članak  16.

Za razvoj antifašističkih demokratskih odnosa  i ljudskih prava Udruga dodjeljuje članu ili počasnom članu Udruge:
1.   PRIZNANJE  za doprinos u radu;
2.   PLAKETU     za osobite zasluge u radu;
Građaninu ili pravnoj osobi koji nisu članovi Udruge
3.   ZAHVALNICU za potporu Udruzi.
Kriterije za dodjelu priznanja, plaketa i zahvalnica određuje Predsjedništvo Udruge, a konačnu odluku donosi Skupština.
O dodjeli priznanja, plaketa i zahvalnica vodi se knjiga evidencije.

Članak 17.

Svi članovi Udruge jednaki su u ostvarivanju prava i obveza.
Prava člana su da:
-    sudjeluje u radu Udruge i njenih tijela,
-    bira i bude biran u tijela Udruge,
-    daje prijedloge za poboljšanja rada,
-    prisustvuje sjednicama i drugim skupovima Udruge.                                          
                                                                                                                                                                             
Članak 18.

Dužnosti člana Udruge su:
-    da se zalaže za ciljeve i zadatke navedene u Statutu,
-    znanjem i iskustvom obogaćuje rad Udruge,
-    čuva ugled članova i
-    redovito plaća članarinu.
        
Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje:
-    istupanjem člana,
-    brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine,
-    isključenjem,
-    smrću člana.

Članak  20.

Član Udruge može biti isključen ako ne poštuje Statut i ako ponašanjem nanosi štetu ugledu Udruge i Republike Hrvatske.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Na odluku član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju.
Odluka Skupštine je konačna.                                                   
IV.    UPRAVLJANJE I TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Udrugom upravljaju članovi neposredno.
Najviše tijelo Udruge je Skupština.
Ostala tijela su: Predsjedništvo, predsjednik, potpredsjednik, Nadzorni odbor, odbori i komisije.
                                                                        
Skupština                                                                                                                                                                                                       
                                                
Članak 22.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Mandat Skupštine traje 2 godine. Skupštinu čine svi članovi Udruge.
Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne, svečane i izvanredne.
Skupštinu saziva predsjednik odlukom Predsjedništva.
Na prijedlog predsjednika Predsjedništvo utvrđuje dnevni red, datum i mjesto održavanja Skupštine.
U slučaju isteka mandata Skupštine i njenih tijela Skupštinu sazivaju tri člana upisana u Popis članova Udruge prije isteka mandata Skupštine i njenih tijela.      

Članak  23.

Skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo od tri člana. Sastav radnog predsjedništva predlaže Predsjedništvo Udruge.
Radno predsjedništvo predlaže članove verifikacijske, kandidacijske i izborne komisije te dva ovjerovitelja zapisnika i zapisničara.  
Glasovanje je javno osim kada većina odluči da se glasuje tajno.

Članak  24.

Izborna skupština se održava svake 2 (dvije) godine, redovna svake godine, a svečana i izvanredna po potrebi.
Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo ili najmanje 15 % članova, a dnevni red utvrđuje Predsjedništvo.
Izvanredna skupština se mora sazvati u roku od 30 dana od pismeno podnesenog obrazloženja zahtjeva.

Članak 25.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:
-    donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
-    donosi Poslovnik o radu,
-    razmatra i usvaja izvješća Predsjedništva i Nadzornog odbora,
-    donosi programske i druge akte Udruge,
-    odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja,
-    usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu,
-    usvaja izvješće financijsko izvješće,
-    odlučuje o ciljevima i djelatnosti,
-    donosi odluku o statusnim promjenama,   
-    bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge,                                                                                                                                                             
-    bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
-    odlučuje o žalbama,
-    bira delegate za Skupštinu SABA RH i druge zajednice u vezi čl. 6. st. 2. Statuta,
-    bira predsjednika i potpredsjednika Udruge,
-     bira počasnog predsjednika Udruge,
-    donosi odluke o razdruživanju,
-    donosi odluke o osnivanju namjenskih fondova,
-    osniva i druga tijela.

Članak 26.

Skupština može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 10 % upisanih članova Udruge.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih, osim za donošenje Statuta kad je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih.
U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine se odgađa za jedan sat, a ako ni tada nema kvoruma sjednica se odgađa za 30 dana i odlučuje s kvorumom od prisutnih članova.

Predsjedništvo

Članak 27.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine. Predsjedništvo ima 11 članova, a mandat im traje dvije (2) godine. Izabrani su na teritorijalnom principu tako da bude iz svakog mjesnog odbora Grada Raba i Općine Lopar barem jedan član u predsjedništvu.
Predsjednik i potpredsjednik su po funkciji članovi Predsjedništva.

Članak 28.

Sjednica Predsjedništva počinje s radom ako je prisutna natpolovična većina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.                                              
                                                                                                                                                                                                                                     
Članak  29.

Predsjedništvo ima sljedeće nadležnosti:
-    utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
 -    tumači i prati primjenu Statuta i drugih akata i odluka,
-    utvrđuje godišnji plan i program djelatnosti,
-    donosi godišnji proračun prihoda i rashoda za tekuću godinu,
-    usvaja Završni račun,
-    izvještaj o radu podnosi Skupštini,
-    donosi odluku o visini nagrada,
-    kooptira nove članove Predsjedništva, najviše do 1/3 koji se potvrđuju na prvoj sjednici Skupštine,  
-    bira tajnika,
-    bira blagajnika,
-    imenuje likvidatora,
-    odlučuje o zahtjevu za sukob interesa,
-    utvrđuje godišnji prijedlog financijskih izvješća,
-    utvrđuje izvanredne okolnosti,
-    donosi odluke o visini članarine,
-    utvrđuje organizacijske i druge upute za rad članova,
-    osniva radna tijela,
-    obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak  30.

Predsjedništvo imenuje odbore i tijela:
-    Odbor tjedna antifašizma
-    Urednički odbor lista Naša riječ,
-    Urednički odbor web stranice Udruge,
-    Odbor okruglog stola Baština antifašizma,
-    druga tijela.

Predsjednik

Članak 31.

Predsjednika Udruge, na prijedlog Predsjedništva, bira Skupština većinom glasova prisutnih.
Predsjednik Udruge je i predsjednik Predsjedništva. Zastupa i predstavlja Udrugu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem, odgovara za zakonitost rada i saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine.
Mandat predsjednika traje dvije (2) godine i na tu dužnost može biti ponovno izabran.
Predsjednik raspolaže novčanim sredstvima u skladu sa zakonom i brine o financijskom i materijalnom poslovanju. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik ili član iz članka 7. Statuta.  

Članak  32.                                                                                                                                                                

Predsjednik može biti opozvan ako narušava ugled Udruge ili ako ne provodi odluke Skupštine i Predsjedništva.
Postupak opoziva pokreće Predsjedništvo ili 10 % članova Udruge.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.
                                                  
Potpredsjednik

Članak  33.
                                                  
Potpredsjednika Udruge, na prijedlog Predsjedništva, bira Skupština većinom glasova prisutnih.
Potpredsjednik Udruge je i potpredsjednik Predsjedništva.
Zadatak potpredsjednika je da prati rad Udruge i da pomaže u radu predsjedniku.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i za predsjednika po članku 32. ovoga Statuta.

Počasni predsjednik

Članak  34.

Udruga može imati počasnog predsjednika.
Počasni predsjednik može postati člana Udruge koji se svojim radom i zalaganjem istakao i sustavno se zalaže za istinu o NOB-u i brani antifašističke principe.
Počasnog predsjednika, na prijedlog Predsjedništva, imenuje Skupština.
Počasni predsjednik može biti opozvan, ako djeluje suprotno Statutu Udruge.
 
Nadzorni odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana i tri (3) zamjenika.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Udruge.
Nadzorni odbor, na prijedlog Predsjedništva, bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članak 36.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje, provođenje Statuta, a izvještaj podnosi Skupštini.
Nadzorni odbor može zatražiti podatke od svih tijela Udruge koja su mu ih dužna dati u zatraženom roku. Uz suglasnost Predsjedništva Nadzorni odbor može zatražiti stručnu pomoć i mišljenje izvana.
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova.

VII.     ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

Tajnik

Članak  37.

Tajnik vodi administrativne poslove,  elektronički popis članova prema članku 14. ovoga Statuta, zapisnik na sjednicama Predsjedništva, poziva članove na sjednice svih tijela, obavještava članove o zaduženjima, brine se o provođenju programa, obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik i Predsjedništvo.
Tajnika bira Predsjedništvo.

Blagajnik

Članak  38.

Blagajnik vodi računovodstvene poslove Udruge.
Bira ga Predsjedništvo.
Predsjedništvo može financijske i računovodstvene poslove povjeriti drugoj službi ili agenciji.


VIII.     UNUTARNJI  USTROJ

Članak 39.

Udruga može zbog lakšeg organiziranja djelatnosti utvrđenih Statutom osnivati sekcije.
Sekcije su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe.
Inicijativu za osnivanje i odluku o osnivanju sekcije donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština.
Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje  sekcije.  

IX.     IMOVINA  I FINANCIRANJE UDRUGE

Članak 40.

Imovinu Udruge čine stvari, novac, oprema i prava.
Sredstva za rad ostvaruju se prihodom od:
-    članarine,
-   proračuna Grada Raba, Primorsko-goranske županije, ministarstava, Proračuna Republike Hrvatske, Proračuna SABA RH, EU fondova i drugih,
-   darova, dobrovoljnih priloga, donacija i drugih izvora.
Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 41.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno Zakonu.
Udruga najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava  izvještava davatelja, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Članovi Udruge i članovi njenih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj sukladno Zakonu.
                                  
X. NADZOR             

Članak 42.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili primijeti sukob interesa u Udruzi može podnijeti prijavu Predsjedništvu. Isto može učiniti i za povredu drugih općih akta Udruge.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana zaprimljenog pisanog zahtjeva i po njemu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjih 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu.                                                                                      

XI.    PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE  

Članak 43.

Razlozi za prestanak rada Udruge su navedeni u članku 48. Zakona o udrugama.
U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 5. članka 48. Zakona o udrugama, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u Registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
Troškovi prestanka i dugovanja podmiruju se iz postojećih sredstava i od prodaje pokretne i nepokretne imovine Udruge.

Članak  44.  

Brisanjem iz Registra udruga, Udruga prestaje s postojanjem.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugog postupka, imovina, a na osnovi odlike Skupštine, predaje se udruzi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.
Ako se u slučaju prestanka rada Udruge ne može provesti postupak s imovinom, preostalu imovinu stječe Grad Rab.

Likvidator

Članak  45.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Predsjedništvo Udruge, a upisana je u Registar udruga i ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.


XII.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Predsjedništvo.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na Skupštini 22. prosinca 2010. godine i njegove izmjene i dopune donesene na Skupštini 22. prosinca 2012. godine.

                                                          
                                                                                                                    Predsjednik
Broj:
Rab, 20. prosinca 2014.                                                                            Ivo  Barić, prof.

Dan antifašističke borbe

Zbornik